Privacystatement Cosenz Praktijk voor psychologie, coaching en training
Versie 1 dd. 12-05-2018

Cosenz verwerkt uw persoonsgegevens in overeenstemming met de eisen die daaraan worden gesteld door de Algemene Verordening Persoonsgegevens (Verordening EU 2016/679, hierna AVG). In dit privacystatement wordt uiteengezet welke gegevens Cosenz van u registreert, hoe daarmee wordt omgegaan, en welke rechten u daarin heeft conform de AVG. 

Organisatiegegevens
Cosenz, Praktijk voor psychologie, coaching en training
Postades: De Groten Ekker 8, 5531 DW Bladel
Telefoon: 06-20948400; Email: contact@cosenz.nl, yvonne@cosenz.nl
Website: https://cosenz.nl
KVK: 62620797; AGB-code praktijk: 94062538; AGB-code zorgverlener 94101695
LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/yvonne-van-de-sande-cosenz/
Facebook: https://www.facebook.com/CosenzCoaching/

1.    AVG-privacyrechten
U kunt bij Cosenz te allen tijde uw rechten in het kader van de AVG laten gelden middels de volgende procedure: wanneer u een mail stuurt naar contact@cosenz.nl met uw naam en adresgegevens, en daarin uw vraag of wens tav. uw gegevens, ontvangt u een formulier per post op uw huisadres. 
Dit formulier kunt u ingevuld, ondertekend en met een kopie van uw ID-bewijs of paspoort (met BSN-nummer onleesbaar gemaakt) naar Cosenz opsturen. Zo kan worden vastgesteld of u de persoon in kwestie bent, en het is in uw belang dat alles hierover goed wordt geregistreerd. Vervolgens ontvangt u zo snel mogelijk (uiterlijk binnen een maand) een reactie op uw vraag of wens tav. de gegevens die Cosenz van u heeft geregistreerd (mits deze nog niet zijn vernietigd), waarin aangegeven wordt hoe hierin zal worden gehandeld.

De rechten voor persoonsgegevens onder de AVG zijn:
1.    Duidelijke informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens 
2.    Inzage in uw geregistreerde gegevens
3.    Correctie wanneer uw opgenomen gegegevens niet kloppen
4.    Verwijdering van uw gegevens en ‘vergetelheid’ 
5.    Beperking van de verwerking van uw gegevens
6.    Bezwaar maken tegen de gegevensverwerking
7.    Dataportabiliteit (overdracht van uw gegevens)
8.    Niet onderworpen worden aan geautomatiseerde besluitvorming

2.    Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens
Cosenz verwerkt uw gegevens op basis van tenminste één van de volgende gronden:
a)    U hebt (schriftelijk) toestemming gegeven om deze te verwerken
b)    Uw gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de hulp-/dienstverlening van Cosenz
c)    U heeft uw persoonsgegevens aan Cosenz bekend gemaakt zonder daartoe verplicht te zijn

3.    Toelichting op verwerking en registratie van persoonsgegevens
Cosenz verwerkt de volgende persoonsgegevens:
a)    Voor- en achternaam; geslacht; geboortedatum; nationaliteit; adres (straat, postcode, woonplaats); telefoonnummer(s); emailadres; evt. contactpersoon
b)    Gegevens over fysieke en/of mentale informatie cq. klachten, behandeldoel(en) en werkwijze, voor zover functioneel van belang voor uitvoering van de hulp-/dienstverlening

Cosenz registreert de volgende gegevens:
a)    Uw informatievraag en/of aanmelding voor hulp-/dienstverlening door Cosenz
b)    Gespreksverslagen, telefoontjes, uitwerking van vragenlijsten en materialen, en andere zaken voor zover functioneel voor de hulp-/dienstverlening

Behoudens wettelijke verplichtingen deelt Cosenz uw gegevens niet met derden, tenzij u expliciet toestemming hiervoor hebt verleend. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, handelt Cosenz conform de richtlijnen van de beroepsgroep cq. wettelijke regelingen.

4.    Bijzondere persoonsgegevens
Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens van gevoelige aard. Door Cosenz worden gegevens over uw gezondheid en eventuele aandoeningen cq. beperkingen verwerkt. Dit gebeurt op uw verzoek en volgens afspraak, voor zover nodig en alleen voor het doel waarvoor u ze bekend heeft gemaakt, namelijk de uitvoering van de overeengekomen hulp-/dienstverlening.

5.    Wat als u geen (correcte en volledige) persoonlijke gegevens wilt verstrekken
U heeft geen (wettelijke) plicht om uw persoonsgegevens met Cosenz te delen. U kunt dan echter mogelijk beperkt of geen hulp-/dienstverlening van Cosenz ontvangen, omdat de gegevens van belang zijn voor een adequate hulp-/dienstverlening.

6.    Verwerkingsverantwoordelijkheid en beveiliging gegevens
Cosenz is een eenmanszaak, en is als zodanig enige verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Uw gegevens in relatie tot hulp-/dienstverlening worden offline en versleuteld opgeslagen. Toegang via telefoon, computer en (intern) netwerk is beveiligd via een wachtwoord. Digitale hulpmiddelen die worden gebruikt voor de verwerking en opslag van gegevens, zijn voorzien van up-to-date beveiliging middels firewall en scanners voor virussen en malware.

Cosenz heeft overeenkomsten met opdrachtgevers. De verwerking van persoonsgegevens en andere zaken die functioneel zijn voor de hulp-/dienstverlening, vindt plaats volgens het privacybeleid en de richtlijnen van de opdrachtgever. Uitgangspunt hierin is dat opdrachtgever voldoet aan de AVG-eisen en verantwoordelijkheden. Cosenz aanvaardt geen verwantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor de wijze waarop de opdrachtgever zijn/haar beleid inzake de AVG heeft ingericht.
 
7.    Mail, website en cookies
Cosenz beheert de website www.cosenz.nl, deze website en de bijbehorende mailaccounts zijn voorzien van een geldig security-certificate (te herkennen aan het slotje in de browser). Uw verbinding met onze website, het versturen van het formulier op de website en van mail via de mailaccounts contact@cosenz.nl en yvonne@cosenz.nl zijn versleuteld en daarmee beschermd tegen inzage door onbevoegde derden. 
Voor het hostingpakket is een abonnement afgesloten bij Kniest Multimedia; de dataservers van deze organisatie staan op Nederlands grondgebied. 

Op de website wordt een formulier aangeboden om vragen en/of aanmelding(en) door te geven. Uw gegevens die Cosenz via dit formulier ontvangt, zullen alleen worden gebruikt voor beantwoording van de door u vermelde vragen en/of aanmelding. Wanneer u aangeeft niet tot een vervolg te willen overgaan, worden uw gegevens geanonimiseerd danwel vernietigd. 

De website van Cosenz maakt gebruik van cookies, dit zijn kleine stukjes tekstbestand die bij een websitebezoek op uw digitale hulpmiddelen worden geïnstalleerd. Cosenz maakt geen gebruik van persoonlijke informatie hierin, en analyseert alleen de geanonimiseerde gegevens om de effectiviteit en gebruiksvriendelijkheid van de website te beoordelen en waar nodig te verbeteren. Er wordt geen gebruik van gemaakt bij het aanbieden van hulp-/dienstverlening. 

Via de website van Cosenz zijn links aan te klikken; langs deze weg kunnen ook cookies op uw digitale hulpmiddelen worden geïnstalleerd. Op de wijze waarop de organisaties verbonden aan deze links voldoen aan AVG-eisen en verantwoordelijkheden heeft Cosenz geen invloed, en aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 
De instellingen van uw browser kunt u zo aanpassen dat u vóór het plaatsen van cookies hierover wordt geïnformeerd, u kunt het plaatsen van cookies toestaan of weigeren en ook eerder opgeslagen cookies verwijderen. Raadpleeg hiervoor de helpfunctie van uw browser en/of kijk bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond (www.consumentenbond.nl) voor een toelichting.

8.    Social media
Cosenz maakt gebruik van LinkedIn en Facebook middels een bedrijfspagina voor informatie- en promotiedoeleinden. Uw berichten en/of (re-)acties op berichten of acties op die pagina’s zijn altijd vrijwillig, en vallen onder de AVG-verantwoordelijkheid en beveiliging van respectievelijk LinkedIn en Facebook. Cosenz heeft hierop geen invloed en aanvaardt daarom hiervoor en voor hetgeen eruit voortvloeit geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
Cosenz kan acties op de genoemde LinkedIn- en Facebookpagina initiëren. Wanneer u hieraan deelneemt kan in  het vervolg op de actie uw voor- en achternaam op de betreffende pagina worden vermeld. Hiervoor wordt dan aan u vooraf toestemming gevraagd, u heeft het recht dit te weigeren.

9.    Wet Kwaliteit, klachten en geschillen
Het uitgangspunt is dat u tevreden bent over de samenwerking met Cosenz. Mocht dat onverhoopt niet zo zijn, dan is het streven om er samen in onderling overleg uit te komen. Voor het geval dit niet mogelijk zou zijn, is Cosenz in het kader van de WKKGZ aangesloten bij een landelijke Klachten- en geschillenregeling, gericht op de geestelijke gezondheidszorg en opgesteld door P3NL. Ingeval van uw aanmelding bij deze klachten- en geschillenregeling, is P3NL verantwoordelijk voor het voldoen aan de AVG-eisen en verantwoordelijkheden, Cosenz aanvaardt hierin geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. 

10.    Bewaartermijnen
Cosenz bewaart uw gegevens zolang en voor zover deze noodzakelijk zijn voor uitvoering van de hulp-/dienstverlening. Na afsluiting hiervan wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd voor ‘zakelijke’ gegevens, in overeenstemming met de eisen van de Belastingdienst; en een bewaartermijn van 15 jaar voor gegevens van hulp-/dienstverlening, zoals gebruikelijk voor zorggegevens.

Tenslotte
Cosenz neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De informatie in dit document en op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld, wordt regelmatig gecontroleerd en zo nodig herzien. Cosenz aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.
Hebt u na de toelichting in dit privacystatement nog vragen of wilt u feedback geven, dan kunt u contact opnemen via de mail: contact@cosenz.nl.