Algemene voorwaarden van Cosenz, praktijk voor psychologie, coaching en training

Geldig vanaf 01 december 2019

Artikel 1. Algemeen

1.1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst (schriftelijk of mondeling) tussen Cosenz, praktijk voor psychologie, coaching en training (hierna te noemen: Cosenz), en een Opdrachtgever.

1.2.  Voor de uitleg van de onderhavige algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bepalend.

1.3.  Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Cosenz en Opdrachtgever schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4.  Indien Opdrachtgever zelf algemene voorwaarden hanteert dan zullen deze wijken voor de algemene voorwaarden van Cosenz.

1.5.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtgever wanneer door Cosenz derden dienen te worden betrokken voor de uitvoering van de opdracht.

1.6.  Indien zich tussen Cosenz en Opdrachtgever een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

1.7.  Cosenz behoudt zich het recht voor om te allen tijde de inhoud van deze algemene voorwaarden te wijzigen.

1.8.  Voor lopende overeenkomsten geldt dat Opdrachtgever in geval van wijziging van de voorwaarden onmiddellijk op de hoogte wordt gesteld. Opdrachtgever kan binnen 8 dagen hiertegen schriftelijk bezwaar aantekenen onder opgave van redenen, waarop Cosenz en Opdrachtgever in overleg zullen treden om tot een oplossing te komen.

Artikel 2. Contractspartijen en opdracht

2.1.  Onder Opdrachtgever wordt verstaan een individuele persoon of rechtspersoon. Indien degene(n) ten behoeve van wie de opdracht wordt uitgevoerd niet degene is die de opdracht verstrekt, dan geldt de laatstgenoemde als Opdrachtgever.

2.2.  Opdrachtgever is hoofdelijk aansprakelijk voor de voldoening van al hetgeen Cosenz toekomt aan honorarium, BTW, vergoeding van kosten, incassokosten, rentes en dergelijke (ongeacht de tenaamstelling van de factuur). Bij meerdere Opdrachtgevers is elk van de Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van genoemde kosten. Dit alles geldt tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met Opdrachtgever(s).

2.3.  De overeenkomst tussen Cosenz en Opdrachtgever wordt aangegaan voor de overeengekomen diensten en/of producten (hierna aangeduid als opdracht). De overeenkomst omvat al hetgeen tussen Cosenz en Opdrachtgever uitdrukkelijk of stilzwijgend is overeengekomen, alsmede datgene dat uit de aard van de opdracht voortvloeit.

2.4.  Cosenz neemt door aanvaarding van de opdracht een inspanningsverplichting op zich, en zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Nimmer wordt ingestaan voor het bereiken van een (goed) resultaat.

2.5.  Cosenz heeft het recht bepaalde werkzaamheden vallend onder de opdracht te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6.  Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig aanleveren van alle gegevens en informatie waarvan Cosenz aangeeft dat deze nodig en/of nuttig zijn, of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig en/of nuttig zijn voor het uitvoeren van de opdracht. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van deze door hem verstrekte gegevens en informatie.

2.7.  Indien de gegevens die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht niet tijdig zijn verstrekt door Opdrachtgever, heeft Cosenz het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens de haar dan geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

2.8.  Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat bepaalde gegevens van hem/haar kunnen worden opgenomen in een daartoe door Cosenz ontworpen gegevensbestand. Cosenz zal daarbij handelen in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); in het privacy-protocol van Cosenz is beschreven hoe wordt omgegaan met privacy en persoonsgegevens..

2.9.  Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onvoorziene omstandigheden optreden die aanpassing van de overeenkomst noodzakelijk maken, zullen Cosenz en Opdrachtgever in goed overleg met elkaar trachten te komen tot een oplossing.

Artikel 3. Duur, tussentijdse wijziging en annulering van de opdracht

3.1.  Wijziging of annulering van de overeenkomst door particulieren kan schriftelijk of mondeling met Cosenz worden overeengekomen. Wijziging of annulering door een organisatie of bedrijf als opdrachtgever is slechts schriftelijk mogelijk.

3.2.  Bij annulering door particulieren van deelname aan een groepstraining of –workshop korter dan twee weken vóór aanvang wordt door Cosenz eenderde van het van toepassing zijnde tarief in rekening gebracht, voor annulering korter dan een week voor aanvang wordt tweederde van dat tarief in rekening gebracht. Afspraken voor een individueel consult of training kunnen in overleg worden aangepast tot 24 uur vóór de geplande afspraak. Bij annulering binnen 24 uur vóór de geplande afspraak of verzuimde sessie(s) zonder overleg met Cosenz vooraf wordt het gehele tarief in rekening gebracht.

3.3.  Bij annulering van een overeenkomst door een organisatie of bedrijf worden door Cosenz alle directe en indirecte kosten in rekening gebracht aan Opdrachtgever die nodig waren ter voorbereiding danwel waartoe Cosenz verplicht is in het kader van de voorgenomen uitvoering van de opdracht.

3.4.  Bij tussentijdse beëindiging of niet nakomen van de overeenkomst door Opdrachtgever wordt door Cosenz niet overgegaan tot restitutie van reeds betaalde bedragen door Opdrachtgever, noch vervallen diens bestaande betaalverplichtingen in het kader van de overeenkomst.

3.5.  Cosenz heeft het recht om het nakomen van de verplichtingen uit te stellen of de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, wanneer Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, onvolledig of niet tijdig nakomt. Voorts is Cosenz bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen waardoor het nakomen van de overeenkomst onmogelijk wordt of in redelijkheid niet van Cosenz kan worden gevergd.

3.6.  Indien Cosenz tot opschorting of ontbinding overgaat, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst, en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade en kosten die daardoor op enige wijze ontstaan.

3.7.  Alvorens tot opzegging over te gaan, zullen Cosenz en Opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten de problemen c.q. knelpunten weg te nemen die opzegging noodzakelijk zouden maken.

3.8.  Wanneer onvoorziene omstandigheden of overmacht aan de zijde van Cosenz het nakomen van de verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst onmogelijk maken, zal Cosenz overgaan tot teruggave van betaalde gelden aan Opdrachtgever.

Artikel 4. Offertes, facturering en betaling

4.1.  Alle offertes van Cosenz zijn vrijblijvend en geldig voor de termijn van aanvaarding die in de offerte is gesteld.

4.2.  In offertes en op facturen worden tarieven, BTW en eventuele extra te maken kosten (waaronder reis- en administratiekosten) voor zover van toepassing in het kader van de overeenkomst gespecificeerd.

4.3.  Cosenz kan niet aan haar tarieven en offertes worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4.4.  Betaling door Opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum in geval van particulieren, en binnen 30 dagen in geval van organisaties; op een door Cosenz aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Cosenz is aangegeven.

4.5.  Indien Opdrachtgever niet tot tijdige betaling van een factuur overgaat, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1% per maand, danwel een geldende hogere wettelijke rente. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag.

4.6.  Indien Opdrachtgever niet tijdig de betalingsverplichtingen nakomt, dan is Cosenz gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling van Opdrachtgever incassomaatregelen te treffen danwel deze door derden te laten uitvoeren. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de invordering van de betalingsverplichtingen komen in dat geval ten laste van Opdrachtgever.  

Artikel 5. Overmacht

5.1.  Cosenz is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting en verantwoordelijkheid jegens Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht. In geval van overmacht kan Opdrachtgever uit dien hoofde geen recht doen gelden op enige vergoeding van kosten of (zaak-)schade. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan alle voorziene en onvoorziene oorzaken en omstandigheden waarop Cosenz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

5.2.  Cosenz kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.3.  Cosenz is gerechtigd om de reeds nagekomen verplichtingen van de overeenkomst te factureren, welke zij ten tijde van het intreden van overmacht al is nagekomen of zal kunnen nakomen. Opdrachtgever is gehouden deze kosten te voldoen als ware daarvoor sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

6.1.  Cosenz is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Cosenz is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6.2.  Ingeval van aan haar toerekenbare tekortkoming c.q. onrechtmatige daad kan Cosenz slechts aansprakelijk worden gehouden voor aantoonbare directe schade. Cosenz is nimmer verplicht tot vergoeding van enige indirecte schade, zoals gevolgschade, fysieke en/of mentale klachten, gederfde winst en dergelijke.

6.3.  Indien Cosenz aansprakelijk mocht worden gesteld voor enigerlei schade door een gebeurtenis of nalaten in verband met de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van Cosenz beperkt tot maximaal het bedrag of de bedragen waarop de verzekeraar van de door Cosenz afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

6.4.  Cosenz is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar gebruikte middelen van welke aard dan ook (zoals apparatuur, software, of gegevensdragers), noch door het onderscheppen, vervalsen en/of verspreiden door derden van audio- en/of datatransmissies via telefoon, mail of enige andere wijze van overdracht.

6.5.  Opdrachtgever vrijwaart Cosenz voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Cosenz toerekenbaar is. Indien Cosenz uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Cosenz zowel in als buiten rechte bij te staan en al hetgeen te doen dat van Opdrachtgever verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Cosenz gerechtigd daartoe zelf over te gaan zonder ingebrekestelling van Opdrachtgever. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan aan de zijde van Cosenz en derden komen integraal voor risico en rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7. Intellectueel eigendomsrechten en vertrouwelijkheid

7.1.  Cosenz behoudt zich alle rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving ten aanzien van producten en voortbrengselen van de geest van welke aard dan ook die door Cosenz worden ontwikkeld of gebruikt die verband houden met de uitvoering van de opdracht.

7.2.  Opdrachtgever zal van al hetgeen Cosenz in het kader van de overeenkomst ter beschikking heeft gesteld geen ander gebruik maken dan is overeengekomen, noch het op enige wijze verveelvoudigen, openbaar maken of exploiteren, behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Cosenz. Voorts is het Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van welke aard ook uit het materiaal te wijzigen of te verwijderen.

7.3.  Cosenz heeft het recht de door de uitvoering van een opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

7.4.  Opdrachtgever dient steeds alles te doen wat redelijkerwijs van hem verwacht kan worden om de eigendomsrechten van Cosenz veilig te stellen. Indien derden beslag leggen danwel rechten doen gelden op al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud geleverd is, dan is Opdrachtgever verplicht om Cosenz daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bij overtreding van het in dit artikel bepaalde vrijwaart Opdrachtgever Cosenz voor alle door haar geleden en te lijden schade, ook in geval van aanspraken van de kant van derden die recht (menen te) hebben.

7.5.  Cosenz is verplicht tot geheimhouding van informatie en gegevens van Opdrachtgever tenzij wettelijke bepalingen of een goede uitvoering van de opdracht meebrengen dat aan derden relevante informatie wordt verstrekt.

Artikel 8. Geschillen en toepasselijk recht

8.1.  Partijen zullen zich eerst hebben ingespannen om bij een geschil in onderling overleg te komen tot een oplossing, voordat zij een beroep doen op de rechter.

8.2.  Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cosenz partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

8.3.  Cosenz heeft het recht een geschil met Opdrachtgever in eerste instantie voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter in de woonplaats van Cosenz.